Polityka prywatnościADMINISTRATOR DANYCH


Administratorem danych:

1. wszystkich osób, które kontaktują się z Administratorem (zdefiniowanym poniżej) za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub innych dostępnych kanałów komunikacji;

2. klientów;

3. partnerów biznesowych (doradców lub konsultantów, wykonawców, podwykonawców i dostawców usług),

jest Citytech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wyspowa nr 6 lok. D, 03-687 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000926316, REGON: 520173695, NIP: 5242926867 (dalej jako

Administrator”).


CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH


Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:


1.osoby, które kontaktują się w związku z usługami Administratora za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub innych dostępnych kanałów komunikacji:

  • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytania.


2. klienci:

  • gdy dany podmiot jest bezpośrednio stroną umowy z Administratorem: zawarcie i wykonywanie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz spełnienie przez Administratora obowiązków prawnych związanych z zawarciem umowy i świadczeniem usług (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  • gdy przy zawieraniu umowy dana osoba działa jako reprezentant klienta – osoby prawnej: właściwa identyfikacja drugiej strony jako strony umowy i zawarcie umowy z podmiotem, w imieniu którego działa reprezentant (art. 6 ust. 1 lit f RODO), spełnienie przez Administratora obowiązków prawnych związanych z zawarciem umowy (m. in. wynikających z przepisów prawa podatkowego w zakresie tzw. raportowania schematów podatkowych) (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz bieżący kontakt dotyczący świadczonych usług i współpracy pomiędzy drugą stroną umowy a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • gdy dana osoba jest osobą kontaktową wskazaną przez klienta w umowie bądź zleca Administratorowi usługi w ramach umowy zawartej z organizacją, w imieniu której kontaktuje się z Administratorem: bieżący kontakt dotyczący świadczonych usług i współpracy pomiędzy drugą stroną umowy a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • spełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości związanych z prawidłowym rozliczeniem i zaksięgowaniem płatności za usługi nabywane od Administratora (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości);
  • realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak: windykacja i dochodzenie należności wynikających z umowy oraz ustalenie, dochodzenia i obrona przed roszczeniami wynikającymi z umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Gdy dana osoba jest bezpośrednią stroną umowy zawieranej z Administratorem podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub jest niezbędne do zawarcia umowy a Administratorem.


3. partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy usług na rzecz Administratora):

  • gdy dana osoba jest bezpośrednio stroną umowy zawieranej z Administratorem: zawarcie i wykonywanie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz spełnienie przez Administratora obowiązków prawnych związanych z zawarciem umowy i współpracą (m. in. wynikających z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz z przepisów prawa podatkowego) (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  • gdy przy zawieraniu umowy dana osoba działa jako reprezentant kontrahenta – osoby prawnej: właściwa identyfikacja drugiej strony jako strony umowy i zawarcie umowy z podmiotem, w imieniu której dana osoba działa (art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz bieżący kontakt dotyczący świadczonych usług i współpracy pomiędzy drugą stroną umowy a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • gdy dana osoba jest osobą kontaktową wskazaną przez kontrahenta w umowie: bieżący kontakt dotyczący świadczonych usług i współpracy pomiędzy drugą stroną umowy a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit f RODO).


Jeżeli dana osoba jest stroną umowy zawieranej z Administratorem, podanie przez nią danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub jest niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem.


W przypadku:


 1. osób, które kontaktują się za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub innych dostępnych kanałów komunikacji Administrator przetwarza: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub inne informacje, które dobrowolnie zostaną podane;
 2. klientów, Administrator przetwarza: imię i nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail i numer telefonu; dodatkowo, jeżeli dana osoba jest bezpośrednią stroną umowy z Administratorem, Administrator przetwarza jej numer NIP oraz dane niezbędne do rozliczenia podatkowego świadczonych usług;
 3. partnerów biznesowych (doradców lub konsultantów, wykonawców, podwykonawców i dostawców usług) Administrator przetwarza: imię i nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail i numer telefonu, a w przypadku partnerów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – także numer NIP oraz dane niezbędne do rozliczenia podatkowego świadczonych usług.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH


Pozyskane dane osobowe przechowywane są przez następujący czas:


1. osoby, które kontaktują się za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub innych dostępnych kanałów komunikacji:

 • dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytania Administrator przechowuje tak długo, jak jest to konieczne dla rozwiązania sprawy lub tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń;
 • dodatkowo, dane osobowe potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń Administrator przechowuje tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.


2. klienci:

  • dane osobowe pozyskane w związku z wykonywaniem i rozliczaniem usług Administrator przetwarza przez określony w przepisach polskiego prawa okres przechowywania dokumentacji podatkowej i księgowej.


3. partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy usług):

  • Administrator przetwarza dane osobowe przez cały okres wykonywania umowy zawartej bezpośrednio z daną osobą lub podmiotem, który reprezentuje lub, dla którego jest osobą kontaktową, a po zakończeniu jej wykonywania, dodatkowo przez określony w przepisach prawa podatkowego oraz przepisach o rachunkowości okres przechowywania dokumentacji podatkowej i księgowej.


KOMU ADMINISTRATOR MOŻE UJAWNIĆ DANE OSOBOWE?


Administrator może ujawnić dane osobowe:


1. osób, które kontaktują się za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub innych dostępnych kanałów komunikacji:

 • operatorom poczty elektronicznej;
 • operatorom pocztowym i kurierom;
 • dostawcom usług i systemów IT, które Administrator wykorzystuje do korzystania z poczty elektronicznej.


2. klientów:

 • dostawcom usług i systemów IT, które Administrator wykorzystuje do prowadzenia działalności;
 • organom administracji publicznej oraz sądom;
 • partnerom biznesowym (doradcom lub konsultantom, wykonawcom i dostawcom usług), którzy zostaną zaangażowani w realizację zlecenia;
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe na rzecz Administratora.


3. partnerów biznesowych (doradcy lub konsultanci, wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy usług):

  • dostawcom usług i systemów IT, które Administrator wykorzystuje do prowadzenia działalności;
  • organom administracji publicznej oraz sądom;
  • podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe na rzecz Administratora.TWOJE PRAWA


Każda osoba, której dane przetwarza Administrator ma prawo do:


 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • w zakresie w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO): prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO): prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;
 • w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO): prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.PRZESYŁANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH


Administrator korzysta z dostawcy usług e-mail Nazwa.pl oraz pakietu aplikacji biurowych Google Cloud Poland sp. z o.o., więc odbiorcą Twoich danych zawartych są także Google Cloud Poland sp. z o.o. oraz Nazwa.pl Sp. z o.o. Z polityką prywatności Google możesz zapoznać się na stronie: https://policies.google.com/privacy, z polityką prywatności Nazwa.pl możesz zapoznać się na stronie: https://www.nazwa.pl/polityka-prywatnosci/. Usługi Google zostały skonfigurowane w sposób bezpieczny i Twoje dane nie są przekazywane poza EOG.


Jeżeli masz szczegółowe pytania dotyczące transferu Twoich danych skontaktuj się z Administratorem przesyłając e-mail na adres: citytech@citytech.pl.ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI


Administrator nie wykorzystuje żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI


Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na nasze stronie internetowej i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji.